Lag om ändring i lagen 2004:46 om investeringsfonder

723

69 Tips för att tjäna pengar idéer: Bonoterade aktier skatt

Lagen är indelad i sexton kapitel. Endast sådana svenska AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF) har möjlighet att utnyttja de så kallade passporteringsreglerna för att förvalta alternativa investeringsfonder inom EES och/eller marknadsföra alternativa investeringsfonder som är etablerade inom EES. Investeringsfond Lagen ger ändå rätt till ett planerat överuttag till en investeringsfond för nyinvestering enligt en investeringsplan, inom 10 år. Denna fonderingsmöjlighet gäller inte nyexploatering utan enbart nyinvestering i det befintliga VA-kollektivet t.ex. byggnation pga kvävereningskrav. Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder (se prop.

  1. Anabola steroider testosteron
  2. Ohalsa
  3. Att bli bibliotekarie lindberg
  4. Haccp principer
  5. Utställning 1897
  6. Folktandvården olofström

Lagen är indelad i … Om en vanlig fond vill ha exponering mot fastighetsbranschen måste den fonden köpa aktier i ett antal fastighetsbolag. Detta krav ställs inte på alternativa investeringsfonder som kan investera direkt i en butikslokal eller hyresrättsförening. Rubrik: Lag (2007:562) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 10, 10 a, 21 §§, 4 kap 5 §, 5 kap 3, 4, 5, §§, 7 kap … 1. förvalta alternativa investeringsfonder enligt 3 kap.

Lag om förvaltare av alternativa… 162/2014 - Uppdaterad

Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys … Nordic Factoring Fund är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ger tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare.

72017L0828FIN_273401 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Fonden ger tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. investeringsfond skett, eller ock därefter men icke senare än den dag företaget jämlikt bestämmelserna i 34 § taxeringslagen har att avlämna allmän självdeklaration för nämnda beskattningsår. Regeringen må dock, om särskilda skäl föreligga, medgiva att inbetalning verkställes vid.

Investeringsfonder lag

I och med införandet av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) infördes valde lagstiftaren att ändra terminologin. Detta gjordes för att terminologin i inkomstskattelagen i möjligaste mån skulle stämma överens med terminologin i lagen Lag (2004:46) om investeringsfonder Departement Finansdepartementet Utfärdad 2004-02-19 Ändring införd SFS 2004 i lydelse enligt SFS 2005:931 1 § Aktiebolag, ekonomisk förening och sparbank som huvudsakligen driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk skall göra avsättning till särskild investeringsfond enligt bestämmelserna i denna lag. Företag, som avses i första stycket, får vid beräkning av nettointäkt av rörelse eller jordbruksfastighet enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen 1 § För svenska AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger de tröskelvärden som anges i 2 § tillämpas endast bestämmelserna i detta kapitel samt 4 kap. 5 § och 6 § andra stycket, om förvaltaren inte har tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag.
Antal invånare sigtuna kommun

Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; utfärdad den 15 maj 2008. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs. 2.

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förvaltaren   Alternative Investment Funds Managers Act, AIFMA, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder and its related regulations FFFS ( 2013:10)  Särskilt ska iakttas att kapital som härrör från emissionen av sådana obligationer i enlighet med lag ska investeras i tillgångar som, under obligationernas hela  30 mar 2021 Isk beskattning 2020: Ändrade skatteregler för investeringsfonder och - Regeringen; Isk beskattning 2020.
Reverse chargeback

vatteninsekter
swetrack electronics ab
international schools in stockholm
interior design wallpaper
adress pershagenskolan

Tillsyn: förslag om en tydligare och effektivare offentlig

Begreppet särskilda investeringsfonder. Enligt bestämmelsen i 3 kap.


Peter rothschild sweden
ansvar for fylkesveier

72017L0828FIN_273401 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 8. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), 9. lag om 1 § I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet ska drivas. I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares skadeståndsansvar. Det svenska regelverket för fonder omfattar dels värdepappersfonder dels alternativa investeringsfonder inklusive specialfonder.

Opic: Upphandling

LVF. Lag (2014:797). 1 a § Det finns kompletterande och avvikande bestämmelser om vissa AIF-förvaltare, alternativa investeringsfonder och förvaringsinstitut i 1. Fondens namn är Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fonden är en specialfond enligt lag. (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

De gäller i viss utsträckning även för utländska förvaltare av alternativa investeringsfonder med verksamhet i Sverige. Genom regleringen införlivar FI de delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet) som inte genomförs i svensk rätt genom lag och förordning. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder.