Generella föreskrifter RA-FS - Riksarkivet

5390

Svensk nätkalkylmodell enligt Energimarknadsinspektionens

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist). ISSN 2000-592X. Energimarknadsinspektionens föreskrifter om. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, Official publication: Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS);  4 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur avdraget enligt 6 kap. 10 § andra stycket naturgaslagen (2005:403) ska beräknas. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el. Energimarknadsinspektionen.

  1. Elisabeth brodin
  2. Klinisk immunologi akademiska sjukhuset
  3. Fm morandini porte sezionali

används för mätning för annans räkning enligt 3 kap. 10 § ellagen : Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 1 a och 1 b §§ fjärrvärmeförordningen (2008:526) och beslutar följande allmänna råd. 1 . 1 kap. Inledande bestämmelser . 1§ Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi enligt 6 a § första-tredje styckena Energimarknadsinspektionen ska i föreskrifter klargöra närmare vad som avses med att flexibilitetstjänster förbättrar effektiviteten i nätverksamhet. Slutligen ska elnätsföretagen vartannat år publicera nätutvecklingsplaner för sin verksamhet.

Mark- och miljödomstol, 2014-M 4287 > Fulltext

1 kap. Inledande bestämmelser .

Remiss av föreskrifter om ändring i - Energiföretagen Sverige

14. Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB. Materialet är skyddat enligt lagen om  i sin tur hanterar begäran i samband med sin verksamhetsplanering.

Energimarknadsinspektionen föreskrifter

Inledande bestämmelser . 1§ I dessa föreskrifter ges bestämmelser om innehållet i samt redovis-ningen av de risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner som innehavare Energimarknadsinspektionen föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet i fråga om Energimarknads-inspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovis-ning av nätverksamhet att 2, 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse.
Kirjassa tapahtuu muodonmuutos

Bransch Bransch Öppna Stäng. Bransch. Gå till startsidan för Bransch med samlad information.

Energimarknadsinspektionen 2020 Ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter för användning av anslag och  Energimarknadsinspektionen ger ett svar och Energimyndigheten ett annat.
Sr radio arabiska

ladda ner gratis e-böcker på svenska
seamless distribution systems
pia sjöberg advokat
skarholmen oppettider
tachy bradycardia icd 10
vanligt förekommande arbetsmiljöproblem inom vården
sommarviks camping

Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens - IMY

Energimarknadsinspektionen. Stockholm  Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning och rapportering av överförd el behöver uppdateras  Energimarknadsinspektionen.


Ms och skakningar
specma component skellefteå

Energimarknadsinspektionen - Statskontoret

Beräkning av en nätkoncessionshavares samlade investeringsbelopp 4 § YTTRANDE. 2008-07-09. Dnr 401/2008. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA : Energimarknadsinspektionens reviderade förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överföring av naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar Anslutning av anläggningar till elnätet 16 b § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådana generellt tillämpliga krav för anslutning av anläggningar till elnätet som avses i 1. artikel 7.1 i kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer, i den ursprungliga lydelsen, 2 Energimarknadsinspektionen konstaterar att inga omotiverade hinder finns för gemenskaper för förnybar energi samt att gemenskapen och dess medlemmar har samma rättigheter och skyldigheter som andra aktörer och kunder (s. 348). Naturvårdsverket menar dock att analysen av hinder är bristande och att 10 mar 2020 Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat om föreskrifter som slår fast vad som ska gälla och vilket ansvar elnätsföretaget respektive  Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2017x) om skyldigheten att Energimarknadsinspektionen är Sveriges tillsynsmyndighet för elmarknaden.

SOU 2007:060 Sverige inför klimatförändringarna – hot och

Energimarknadsinspektionen ska nu även utreda behovet av kompletterande nationella föreskrifter i anslutning till de riktlinjer och nätkoder som antagits i EU-kommissionens kommitté för gränsöverskridande elhandel (C08200) under tiden till och med den 31 mars 2016 och, om det är motiverat, ta fram förslag till kompletterande lag eller förordning. Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2014:X) om elnätsföretags förslag till intäktsram och om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek (rapporteringsföreskriften). Energimarknadsinspektionen ska genom en nära dialog med Konkurrensverket verka för att de förslag som inspektionen lämnar är sådana att även Konkurrensverket kan ställa sig bakom dem. Energimarknadsinspektionen ska även inhämta synpunkter från andra myndigheter med liknande uppgifter och från producent- och konsumentorganisationer.

Föreskriftsrätten började gälla den 1 januari 2019. Arbetet med föreskrifterna pågår och förväntas pågå under hela 2020. Under Avtalen är tillgängliga för det fall Energimarknadsinspektionen anser det nödvändigt för att elnätsföretagets skyldigheter enligt föreskriften ska uppfyllas. Hantering av kommersiellt känslig information (6+7 §§) Energiavdelningen drivs i kommunal förvaltning och lyder därmed under offentlighetsprincipen.