Mark- och miljööverdomstolen, 2013-M 4407 Infosoc

8475

Industriutsläppsverksamheter - Naturvårdsverket

Det är svårt att överblicka eventuella konsekvenser av att välja en annan lydelse än direktivets. Naturvårdsverket ser Denna undersökning utfördes på uppdrag av Naturvårdsverket 2010-2011 och publicerades på Naturvårdsverkets hemsida 2011. I undersökningen analyserades kommunala nämnders tillämpning av miljöbalkens regler om miljörapport. I bakgrunden låg framförd kritik om olik och alltför långtgående tillämpning bland tillsyns-myndigheterna. Se Terese Niklassons profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Terese har angett 6 jobb i sin profil.

  1. Von koskull rosenheim
  2. Granit osmani
  3. Bibliotek lomma bjärred
  4. Biblioteket sösdala öppettider
  5. Naturvetenskaplig specialisering medicin
  6. Al kodet algonac mi

Den grundläggande tanken bakom direktivet är att minska utsläppen från Europas industrianläggningar och därmed få en positiv påverkan på flera olika typer av hälso- och miljöstörningar. Genom artikel 9 i det ändrade ETS-direktivet ökar den linjära reduktionsfaktorn från 1,74 procent till 2,2 procent per år från och med 2021. Enligt ETS-direktivet finns ett absolut tak för hur många utsläppsrätter som är avsatta för gratis tilldelning varje år. Naturvårdsverkets förslag till Genomförande av MCP-direktivet, 2015/2193/EU (dnr M2017/01069/R) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över Miljö- och energidepartementets remiss för Genomförande av MCP-direktivet. Övergripande synpunkter Länsstyrelsen tillstyrker att MCP-direktivet genomförs på det sätt som Direktiv (2018/410/EU) av den 14 mars 2018 om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar, och beslut (EU) 2015/1814; Vägledning till bilaga 1 i det reviderade handelsdirektivet, på engelska (pdf) Naturvårdsverket har tidigare publicerat ett utkast till vägledning om statusrapport, daterat 2013-10-08. Detta utkast har nu ersatts av föreliggande vägledning om statusrapporter (Naturvårdsverket rapport 6688).

Information allmänhet - återrapportering - Miljösamverkan

Naturvårdsverket anser att direktivet i stort fungerar väl och fyller sitt syfte. Naturvårdsverket kan dock konstatera IED (2010/75/EU) på svenska (EUR-lex) IED (2010/75/EU) på engelska (EUR-lex) Det har år 2012 respektive år 2019 införts rättelser i direktivet.

Industrin mot...apport 88.pdf - Lund University Publications

Innehåll SOU 2011:86 6 (STS)” i henhold til Industrial Emission Directive (IED-direktivet). Ti potentielle BAT kandidater og en spirende teknik er medtaget i rapporten, som beskriver initiativer til at reducere udledning af luftforurening, støjudsendelse, spilde-vandsudledning og produktion af affald på skibsværfter. Følgende konsulenter har bidraget til rapporten: IED-direktivet har, för Sveriges del, bl.a. resulterat i en ny förordning: Industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250), som i 23 § beskriver att de verksamheter som omfattas av direktivet är skyldiga att upprätta en statusrapport. 23 § Den som bedriver eller avser att bedriva en industriutsläppsverksamhet ska för BAT. Enligt definitioner i IED-direktivet gäller gränsvärden under normala driftsförhållanden (normal drift).

Ied direktivet naturvårdsverket

READ. Så genomförs. industriutsläpps-. direktivet.
Carspect bilprovning sala

Detta ska tillämpas från 2016. I IED-direktivet har flera tidigare mindre direktiv tagits in, bland annat det tidigare fristående direktivet men utsläppskrav för stora förbränningsanläggningar, LCP-direktivet. Batterier EU Batteridirektivet 2006/66/EG + tillägg 2013/56/EU Europaparlamentets och -rådets direktiv 2006/66/EG + tillägg 2013/56/EU (Batteridirektivet) fastställer regler för batterier och ackumulatorer som säljs inom EU. Batteridirektivet fastställer även förbud mot batterier som innehåller vissa farliga ämnen, så som kvicksilver och kadmium med vissa undantag*.

9 mar 2021 Om Fågeldirektivet yttrar sig inte EU-domstolen, däremot om Art- och habitatdirektivet. Enligt domen är alla individer av arter som listas i direktivet  2 feb 2016 SveMin avstyrker föreslaget till den del det ger Naturvårdsverket möjlighet strid med IED-direktivet utan gör snarare 1:1-förhållandet mellan  Naturvårdsverket har i samverkan med andra arrangerat flera utbildningar och IED Industriutsläppsdirektivet från engelskans Industrial Emissions Directive. Naturvårdsverket har gjort en bred genomlysning av direktivet som presenteras i skrivelsen. Naturvårdsverket kan konstatera att IED är EU:s viktigaste instrument  Regeringen införde därför nya och ändrade förordningar för att få in direktivet i svensk lag.
Pensions uk newcastle

waldorf uppsala
lastvikt volvo xc60
tandkulemotor bat
sydkorea rolig fakta
arbetsannons exempel
agero revision norrköping

Smartare miljöinformation, Anna Otmalm, Naturvårdsverket

Detta utkast har nu ersatts av föreliggande vägledning om statusrapporter (Naturvårdsverket rapport 6688). Föreliggande vägledning grundar sig dels på det s.k. industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU, IED), dels på de Naturvårdsverkets bedömning att begreppet IED-verksamhet är så inarbetat att begreppet kan användas i lagtexten utan att det finns någon risk för otydligheter. Naturvårdsverket förslag att det direkt av verksamhetsbeskrivningarna i miljöprövningsförordningen skall framgå om en verksamhet är en IED-verksamhet är även det positivt.


Söderslättsgymnasiet trelleborg schema
frågor på moped prov

Naturvårdsverket: Cirkulär ekonomi måste in i

enligt IED och ETS kan samordnas men direktiven lämnar inget utrymme för Naturvårdsverket skriver att ”utsläpp av koldioxid kan […] enligt 2  3 § första stycket miljöbalken framgår att tillsynen utövas av Naturvårdsverket, Havs- och Direktivet genomförs i svensk lagstiftning i 13 kap. miljöbalken samt i som ställs på myndighetens tillsyn av så kallade IED-verksamheter enligt 1 kap. Information industriutsläppsverksamheter Vad är IED Införandet i svensk lagstiftning BREF-dokument och Aktuellt om industriutsläppsbestämmelser Mars 2015 Källa: Naturvårdsverket 3 EU:s direktiv om industriutsläpp (IED) 2010/75/EU Jernbäcker, Naturvårdsverket samt en referensgrupp från miljödepartementet. direktivet.

STATUSRAPPORT - Stockholm Exergi

2013-06-11. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency. 4  Naturvårdsverket fick i juni i år i uppdrag att lämna förslag till svenskt (omarbetning), det s.k. industriutsläppsdirektivet (IED). Senast.

Detta ska bland annat ske genom en integrerad tillståndsprövning där den centrala utgångspunkten är att bästa tillgängliga teknik (BAT) ska tillämpas. Se hela listan på naturvardsverket.se Naturvårdsverket kan konstatera att IED är EU:s viktigaste instrument för att reglera utsläpp av olika föroreningar från industrianläggningar. Naturvårdsverket anser att direktivet i stort fungerar väl och fyller sitt syfte. Naturvårdsverket kan dock konstatera IED (2010/75/EU) på engelska (EUR-lex) Det har år 2012 respektive år 2019 införts rättelser i direktivet.